Gedragscode AFM

Gedrags­code - jouw basis

Het belang van een integere AFM

Je werkt bij een bijzondere organisatie. De AFM vervult een belangrijke maatschappelijke rol op de financiële markten. Daarbij moet de maatschappij volledig op ons kunnen vertrouwen. En dat legt een grote verantwoordelijkheid bij jou, en bij alle andere mensen die bij en voor ons werken. Samen staan we voor een onberispelijke reputatie.

Uitgangspunten en de praktijk

Samen zorgen we voor de integriteit van de AFM. En daarmee voor het vertrouwen in de AFM. Maar wat maakt jouw gedrag integer en zorgvuldig? Hoe kun jij bijdragen aan onze integriteit? Deze gedragscode geeft je houvast.

Toch voorziet de gedragscode niet in elke denkbare situatie. Er blijven altijd situaties bestaan waarin het onduidelijk is wat je moet doen. Integer handelen is namelijk meer dan het toepassen van regels en richtlijnen. Daarom is het normaal dat je soms twijfelt. Normen en waarden zijn niet altijd simpel toepasbaar, en soms zelfs strijdig. Ook kan je persoonlijke integriteit in conflict komen met je integriteit als AFM-medewerker. Integriteit gaat pas echt leven in de dagelijkse praktijk en in de gesprekken die je met elkaar hierover voert. Het is een kwestie van je bewust zijn van belangen en mogelijke effecten, van afwegen en keuzes maken. Ook met collega’s en leidinggevenden kom je er niet altijd meteen uit. En vaak is er meer dan één oplossing voor een integriteitsprobleem. Maar ook wanneer de gedragscode niet voorziet in specifieke omstandigheden: jij bent zelf verantwoordelijk voor je integer handelen.

De gedragscode beschermt je en helpt de risico’s te onderkennen en verleidingen en druk van buitenaf te weerstaan. Dat is belangrijk omdat je zowel in- als extern persoonlijk op jouw integriteit kunt worden aangesproken en ter verantwoording kunt worden geroepen.

Hoe gemakkelijker we over integer en niet integer gedrag kunnen praten. Hoe normaler het wordt om integriteit in alle beslissingen mee te nemen.

Zit je in een situatie waarbij de gedragscode jou niet voldoende houvast geeft? Dan is het belangrijk om vragen, twijfels, dillema’s en overtredingen rond de naleving van de gedragscode en de bijbehorende regelingen tijdig bespreekbaar te maken. Hoewel je zelf verantwoordelijk bent voor je handelen, betekent dit niet dat je er alleen voor staat. Door lastige situaties met elkaar te bespreken kun je van elkaar leren en elkaar helpen te beoordelen hoe je ermee omgaat. Het bespreekbaar maken van twijfels kan ook integriteitsschendingen voorkomen. Wil je liever niet met je (directe) collega’s of je (hoogst) leidinggevende in gesprek dan kun je terecht bij AFM-ers die zich specifiek met integriteit bezighouden, zoals de vertrouwenspersoon en de compliance officer. Zij kunnen je vaak verder helpen bij vragen, twijfels of dilemma’s. Uitgangspunt is dat bij het zoeken naar oplossingen de functie of positie van de medewerkers geen rol mag spelen, de medewerkers gelijkwaardig worden behandeld en beslissingen onpartijdig en onafhankelijk worden genomen.

Omgaan met dilemma's

We verwachten dat je handelt binnen de kaders van de gedragscode. Maar er is niet altijd een haarscherpe grens van wat wel en niet kan en mag. Onderstaande stappen geven je meer houvast in het grijze gebied.

1 verken het dilemma

Omschrijf het dilemma en breng de situatie in beeld, met belangen en belanghebbenden. Bekijk welke impact het dilemma heeft op de onder toezicht staande ondernemingen, medewerkers, bestuur, raad van toezicht en de maatschappij.

2 zoek relevante regels en processen

Kijk of er voor deze situatie regels en/of processen zijn beschreven. Check of ze je helpen bij het dilemma. Zijn deze niet afdoende en kunnen ze verbeterd worden? Geef dit dan aan bij je leidinggevende.

3 overleg met leidinggevende en collega’s

Je leidinggevende en collega’s kunnen een frisse kijk hebben op jouw dilemma, en zo oplossingen bieden. Wat vinden zij van je denkrichting en wat kunnen ze toevoegen?

4 zet de mogelijke oplossingen op een rij

Zet de mogelijke oplossingen op een rij, met alle plussen en minnen. Bedenk dat je niet altijd iedereen maximaal tevreden stelt. Maar door alle belangen evenwichtig te wegen kom je tot een zo goed mogelijke oplossing.

5 neem een beslissing

Kies op basis van alle informatie de volgens jou beste oplossing. Toon lef en sta voor je besluit: je kunt het uitleggen en het past bij de AFM en onze integriteitswaarden. Twijfel? Neem contact op met compliance@afm.nl.

6 koppel terug

Bespreek na afloop je beslissing eventueel met de leidinggevende en/of collega’s. Gebruik het als gezamenlijk leermoment.

Voor werknemers én externen

De gedragscode geldt in beginsel voor íedereen die bij en voor de AFM werkt. Het maakt voor de buitenwereld immers niet uit hoe iemand aan de AFM is verbonden. Iedereen die in dienstverband bij de AFM werkt of die op regelmatige wijze werkzaamheden verricht of bij de AFM gedetacheerd is – zoals uitzendkrachten, externe inhuur en stagiaires – moeten de gedragscode kennen en volgens de met hen gemaakte afspraken toepassen. Dit geldt ook voor het bestuur en de leden van de raad van toezicht van de AFM.

Inwerkingtreding

Bij het opstellen van deze gedragscode zijn verschillende regelingen herzien en opgenomen in de gedragscode zelf of in de bijlagen. Deze gedragscode en haar bijlagen treden in werking op 1 januari 2021. Specifieke afspraken die de medewerker met de compliance officer heeft gemaakt op basis van de oude regelingen, blijven van kracht na inwerkingtreding van deze gedragscode.