Gedragscode AFM

Goed werkgever­schap- en werk­nemer­schap

Goed werkgeverschap

Zorgplicht, integriteitsbeleid en HR-beleid

De AFM wil een goede werkgever zijn. Als overheidswerkgever hebben we ook een zorgplicht voor de eigen medewerkers. Een goed functionerend integriteitsbeleid hoort hierbij. We beschermen je daarmee zoveel mogelijk tegen integriteitsrisico’s. Denk aan het goed inrichten van werkprocessen (functiescheiding), treffen van voorzieningen (vertrouwenspersoon) en het opstellen en onderhouden van deze gedragscode.

Bij goed werkgeverschap hoort ook dat we voor jou een veilige omgeving creëren, waarin integriteitsvraagstukken bespreekbaar zijn. Integriteit heeft bij de AFM een plek in alle aspecten van het werk, de bedrijfsvoering en het HR-beleid. Van werving, selectie en onboarding tot werkinstructies, werkoverleg en trainingen.

Dubbele verantwoordelijkheid leidinggevenden

Leidinggevenden vertegen­­woordig­en in de praktijk de AFM als werkgever. Zij hebben een rol als goed werknemer én goed werkgever. Leidinggevenden helpen medewerkers bij het voldoen aan de gestelde (integriteits)­verwachtingen. Daarbij steunen en beschermen zij medewerkers die niet integer gedrag aankaarten. Ook spreken zij medewerkers aan op niet integer gedrag en nemen ze zo nodig maatregelen.

Leidinggevenden op alle niveaus zijn alleen geloofwaardig als zij zelf het goede voorbeeld geven. Van hen wordt inspirerend leiderschap en voorbeeldgedrag verlangd. Zij moeten zich hier voortdurend van bewust zijn, laten zien dat integriteit belangrijk is en zich in het onderwerp verdiepen. Zij moeten integriteitsrisico’s ook tijdig herkennen, benoemen en goed aanpakken.

Bovenstaande betekent dat de AFM ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid naar leidinggevenden toe heeft. Zij hebben hulp en begeleiding nodig om hun rol naar behoren te kunnen vervullen. Ook collegiaal overleg tussen leidinggevenden over integriteit(svraagstukken) is belangrijk. Samen kan het management zo blijven toetsen of integriteit voldoende wordt geborgd.

Goed werknemerschap

Als goed werknemer doe jij je werk goed, betrokken én gewetensvol. Trouw aan de publieke taak staat voorop en stijgt uit boven welke loyaliteit dan ook. Je bent je bewust van je verantwoordelijkheden en doet het juiste. Ook als het moeilijk is: bijvoorbeeld wanneer je in een conflict komt met collega’s, leidinggevenden of de organisatie. De 5 integriteitswaarden zijn voor jou leidend.

Goed werknemerschap vraagt veel van je oordeelsvermogen: iedere situatie is anders. Je dient het algemeen belang en weegt gerechtvaardigde belangen mee van zij die een beroep op je doen. Het maken van de juiste afweging vereist betrokkenheid, wijsheid en moed:

  • betrokkenheid bij de AFM en het algemene belang
  • wijsheid voor de juiste afweging in moeilijke situaties
  • moed voor de daadkracht je morele oordeel om te zetten in ethisch handelen.

Je werk integer doen, gebeurt in de dagelijkse praktijk en is niet gebonden aan werkplek en werktijd. Zo leven we in een digitale wereld, met flexibele werkvormen en een dunne scheidslijn tussen werk en privé. Juist daarom is het belangrijk dat je bewust bent van de risico’s en de grenzen. Ook in bijzondere situaties, zoals een crisis waarbij scheidslijnen vervagen blijft integriteit voorop staan. Het is belangrijk je dit te realiseren, omdat ook je privégedrag van invloed kan zijn op jouw goed werknemerschap.