Doelen van het seminar

 • Toelichting van onze toezichtaanpak
 • Leren van elkaars aanpak

Doelen van het seminar

 • Toelichting van onze toezichtaanpak
 • Leren van elkaars aanpak

Toezichtaanpak

Toezichtstrategie

Probleem:

Klanten kunnen einde looptijd niet herfinancieren of niet volledig aflossen. Klanten hebben bij verkoop woning een restschuld.

Ambitie:

Klanten kunnen zorgeloos blijven wonen.

Doel:

 1. Klanten krijgen inzicht in hun hypotheeksituatie.
 2. Klanten krijgen inzicht in handelingsperspectieven en worden waar nodig tot actie aangezet om risico’s zo veel mogelijk te mitigeren.

Verwachtingen decemberbrief

 • Aanbieder heeft inzicht in de risico’s van klanten in de portefeuille.
 • Aanbieder geeft klanten inzicht in hypotheeksituatie en toekomstige betaalbaarheid.
 • Aanbieder zet klanten indien nodig aan tot actie.
 • Aanbieders richten een doorlopend beheertraject in waarmee wordt geborgd dat klanten nu en in de toekomst onderdeel blijven van de aanpak.

Toezichtmethode

De AFM maakt voor haar toezicht onder meer gebruik van het Validated In Control Assessment (‘VICA’). Het VICA is een gestructureerde vragenlijst met als doel na te gaan op welk volwassenheidsniveau aanbieders invulling geven aan de verwachtingen van de AFM voor de aanpak van aflossingsvrije hypotheken.

Waarom maken wij gebruik van het VICA?

 1. Verantwoordelijkheid bij de financiële ondernemingen zelf
 2. Gebruik maken van de denkkracht en ervaringen van ondernemingen
 3. Recht doen aan de diversiteit van ondernemingen. Er is geen sprake van één juiste aanpak.
 4. Ruimte bieden voor maatwerk en proportionaliteit samen met een gestructureerde en uniforme wijze van toezicht.

Volwassenheidsniveaus

Ad hoc
Er is geen beleid ten aanzien van deze verwachting. Situaties worden opgelost als zij zich voordoen. De verantwoordelijkheid voor deze verwachting is niet belegd. De onderneming beschikt niet over periodieke rapportages over deze verwachting.

Belegd
Er zijn standaard werkwijzen en processen maar deze zijn niet vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor deze verwachting is belegd. De onderneming beschikt niet of beperkt over periodieke rapportages over deze verwachting.

Ontworpen
Er is beleid voor deze verwachting en dit beleid is vastgelegd. Het beleid is actueel en heeft een eigenaar. Processen worden gestandaardiseerd uitgevoerd zoals vastgelegd. Er is een regelmatige rapportage over het proces die op het juiste niveau wordt besproken. Opvolging van actiepunten wordt gemonitord.

Geëvalueerd
Het beleid voor deze verwachting wordt periodiek geëvalueerd om te bepalen of de beoogde doelen worden bereikt. Het proces van evalueren is vastgelegd en heeft een eigenaar. Rapportages over het beleid en de evaluatie worden aantoonbaar op het juiste niveau besproken en actiepunten worden adequaat opgevolgd.

Geoptimaliseerd
Het beleid wordt doorlopend geëvalueerd om te bepalen of de beoogde doelen worden bereikt. Het beleid is duidelijk verankerd in een meerjarenstrategie waarin geformuleerd is hoe blijvend aan de beoogde beleidsdoelen kan worden voldaan. De organisatie loopt met dit proces voorop in de markt.

De take-aways van de deelsessies

Tijdens het seminar zijn er vier deelsessies geweest aan de hand van de verwachtingen. Lees hieronder de belangrijkste take-aways.

1

Benut de kansrijke momenten in het klantcontact. Hierbij kan gedacht worden aan reguliere contactmomenten, zoals bij jaaropgaven, rentewijzigingen en dergelijke.

2

Het loont om gebruik te maken van een persoonlijke aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan een gecombineerde aanpak, waarbij zowel schriftelijk, telefonisch en digitaal wordt gecommuniceerd. Daarnaast werkt het om de schriftelijke contactmomenten aansprekend te maken.

3

Er is geen sprake van een one-size-fits-all oplossing. Het betreft een maatwerkaanpak, omdat niet alle klanten op dezelfde manier reageren en niet dezelfde mogelijkheden hebben. Blijf daarbij testen en onderzoeken wat het beste werkt.

4

Het betreft een traject van de lange adem. Verwacht dan ook niet van de ene dag op de andere dag verandering, blijf volhoudend. De kracht kan ook in de herhaling zitten, zonder te irriteren.

Publicatie van de Autoriteit Financiële Markten n.a.v. Seminar Aflossingsvrije Hypotheken, Amsterdam, 5 februari 2020