Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES is gericht op de beheersing van witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s op Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden).

Risicogebaseerde benadering

De Wwft BES bevat zowel de verplichting tot het doen van cliëntenonderzoek als de verplichting een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden. Uitgangspunt van de wet is de risicogebaseerde benadering van de naleving en het toezicht op de naleving van de wet.


De Wwft BES schrijft aan de hand van open normen voor wat de dienstverlener moet doen om witwassen en financieren van terrorisme te bestrijden. Het is aan de dienstverlener deze open normen in te vullen bij de daadwerkelijke naleving van deze wet.

Waarom een handleiding?

De AFM heeft deze handleiding met betrekking tot de Wwft BES opgesteld om dienstverleners die actief zijn op de BES-eilanden en onder toezicht staan van de AFM handvatten te bieden voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft BES.


Het doel van deze handleiding is om:


  • de achtergrond te verklaren van de Wwft BES en het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering uit te leggen;
  • een overzicht te geven van de Wwft BES vereisten;
  • de dienstverleners te helpen te voldoen aan de Wwft BES vereisten door het geven van een praktische uitleg over een risicogebaseerde toepassing van de maatregelen.

Geen juridisch bindend document

Deze handleiding is geen juridisch bindend document of beleidsregel van de AFM als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) en heeft of beoogt geen rechtsgevolg.


Dit document moet dan ook worden gezien als een toelichting op de Wwft BES. Deze handleiding heeft niet de status van wet- en regelgeving. De beschreven visie is niet noodzakelijkerwijs de enige manier om invulling te geven aan de vereisten uit de Wwft BES. De voorbeelden genoemd in deze handleiding zijn niet uitputtend, zullen niet altijd als voldoende zijn aan te merken en zijn slechts bedoeld ter illustratie van een aantal wettelijke verplichtingen. Het staat een dienstverlener vrij om op een andere wijze invulling te geven aan de vereisten uit de Wwft BES voor zover het beoogde resultaat wordt bereikt.