De kernverplichtigingen van de Wwft BES

De Wwft BES richt zich op de aangewezen ‘dienstverleners’. De reikwijdte van het begrip ‘dienstverlener’ is erg breed. De AFM is aangewezen als toezichthouder op een aantal soorten dienstverleners, te weten bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsmaatschappijen en vermogensbeheerders.

Deze handleiding heeft betrekking op verleners van de volgende diensten:

  • bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financiële markten BES (Wfm BES);
  • optreden als beleggingsmaatschappij in de zin van de Wfm BES;
  • verlenen van een beleggingsdienst, waaronder wordt verstaan:ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten, voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten, en beheren van een individueel vermogen.


De Wwft BES kent twee kernverplichtingen voor dienstverleners

Ten eerste moeten dienstverleners cliëntenonderzoek doen...

Dit betekent dat zij, voordat zij met hun dienstverlening kunnen beginnen, cliënten moeten onderzoeken en vaststellen of zij een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme vormen. Het verkrijgen van kennis en informatie over de identiteit van de cliënt, het achterhalen van de uiteindelijk belanghebbende en het vaststellen van het doel en de aard van een zakelijke relatie is onmisbaar om signalen die kunnen duiden op witwassen, daaraan ten grondslag liggende basisdelicten, of terrorismefinanciering te kunnen herkennen. Het inwinnen van informatie en controleren van gedrag zorgen ervoor dat de dienstverlener een completer beeld krijgt van de cliënt. Dit is van groot belang bij het voorkomen van witwassen of financieren van terrorisme.


Cliëntenonderzoek dient risicogebaseerd plaats te vinden. Dat betekent dat het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico’s die het type cliënt en het type dienstverlening met zich mee brengen.

Hieruit volgt dat dienstverleners de verplichtingen om de maatregelen die zij in het kader van het cliëntenonderzoek nemen, dienen af te stemmen op de risico’s van de aard en omvang van de eigen onderneming en de dienstverlening, alsmede op de risico’s van een concrete cliënt of transactie. Hiervoor dienen dienstverleners de benodigde gegevens te verzamelen en zich goed te vergewissen van wat risicofactoren zouden kunnen zijn. Deze risicofactoren zien onder andere op het soort klant, wijze van introductie van de klant, het product of transactie, en het land van herkomst van de klant of vestigingsland van de klant.

Ten tweede moeten zij ongebruikelijke transacties melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL)...

Indien een dienstverlener een transactie aanmerkt als ongebruikelijk dient de dienstverlener deze uit eigen beweging direct te melden bij de FIU-NL. In de Regeling Wwft BES zijn indicatoren opgenomen wanneer een transactie als ongebruikelijk kan

worden aangemerkt, maar de belangrijkste indicator – het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme – moet een dienstverlener zelf beoordelen aan de hand van de voor de transactie specifieke omstandigheden.

Deel deze pagina