Melden ongebruikelijke transacties

Een belangrijk aspect van de Wwft BES is de verplichting tot het melden van ongebruikelijke transacties.

De dienstverlener onderzoekt (voorgenomen) transacties of deze ongebruikelijk kunnen zijn om te voorkomen dat zij meewerkt aan het witwassen van geld. Of een transactie als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, wordt aan de hand van de op grond van de Wwft BES opgestelde indicatorenlijsten bepaald. Zodra een transactie voldoet aan een of meerdere indicatoren dan dient de dienstverlener de transactie direct te melden aan de FIU-NL.

Ook moet een zakelijke relatie worden gemeld bij de FIU-NL indien het cliëntenonderzoek niet tot het beoogde resultaat heeft geleid of indien de zakelijke relatie wordt beëindigd omdat niet kan worden voldaan aan de vereisten van het cliëntenonderzoek én er tevens indicaties zijn dat de desbetreffende cliënt betrokken is bij witwassen of het financieren van terrorisme.

Het is belangrijk om te vermelden dat de dienstverleners en de personen werkzaam voor de dienstverlener verplicht zijn geheim te houden dat een melding is gedaan en dat, indien van toepassing, de FIU-NL om aanvullende informatie heeft gevraagd. Het is strafbaar om betrokkenen bij de gemelde transactie of derden te informeren dat een melding is gedaan.

Melding van ongebruikelijke transacties dient op grond van artikel 3.5, eerste lid, direct plaats te vinden nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden bij de dienstverlener. In deze formulering wordt rekening gehouden met de situatie waarin de dienstverlener pas na langere tijd het ongebruikelijke karakter van een transactie ontdekt. Het is immers voorstelbaar dat naar aanleiding van een tweede of derde transactie van een cliënt, de dienstverlener tot het vermoeden komt dat de handelswijze van de cliënt mogelijk samenhangt met witwassen of het financieren van terrorisme.

Dan pas zal de eerder verrichte transactie ook in een ander daglicht komen te staan en dient deze (alsnog) direct te worden gemeld. Dit doet zich natuurlijk niet voor bij transacties die op grond van een objectieve indicator moeten worden gemeld. Daarbij geeft het feit dat de transactie valt binnen de in de indicator geschetste situatie direct aanleiding tot melding. Hier is uitgelegd welke stappen u moet nemen om u te registreren als melder bij de FIU-NL. De AFM raadt u aan dit alvast te doen, zodat wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie, u direct over kunt gaan tot het doen van de melding hiervan.

Voorbeeld van een ongebruikelijke transactie

Het betreft een voorbeeld uit de praktijk. Om de anonimiteit te garanderen is de casus geanonimiseerd en zijn bepaalde onderdelen aangepast.


Het gaat hier om een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten via een bemiddelaar in levensverzekeringen ter vestiging van een hypothecaire lening.


De verkoopsom van het betreffende pand bedraagt USD 150.000. De taxateur heeft een hogere marktwaarde bepaald voor dit pand, namelijk USD 380.000. Naar aanleiding van dit grote verschil laat de betreffende bemiddelaar een andere taxateur nog een taxatie uitvoeren. Ook deze keer komt de marktwaarde veel hoger uit (in de buurt van de eerste taxatiewaarde) dan de verkoopsom. De bemiddelaar doet vervolgens navraag bij de cliënt over het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde. Als verklaring geeft de cliënt aan dat het een ziek, oude buitenlandse vrouw betreft die snel van het huis af wil. De bemiddelaar vindt de verklaring voor het prijsverschil niet verklaarbaar.


Dit is een voorbeeld van een ongebruikelijke transactie die gemeld moet worden bij de FIU-Nederland, direct nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend wordt bij de dienstverlener. In dit geval is dat het moment waarop de cliënt met de ongeloofwaardige verklaring komt.


Klik op de button hieronder voor andere voorbeelden van mogelijke ongebruikelijke transacties voor bemiddelaars in levensverzekeringen.


Deel deze pagina