Overige vereisten

Opleiding

Een dienstverlener moet ervoor zorgen dat zijn werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft BES en periodiek opleidingen volgen die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.

Het volgen van een opleiding over de Wwft BES kan worden afgestemd op de risico’s en de aard en omvang van de dienstverlener. Dat kan betekenen dat de werknemers van een dienstverlener waar drie mensen werken en die uitsluitend binnen Caribisch Nederland diensten aanbiedt, een minder intensieve opleiding Wwft BES hoeven te volgen dan de dertig werknemers van een dienstverlener die ook buiten Caribisch Nederland diensten aanbiedt.

Registreren en bewaren van gegevens van een cliëntenonderzoek

Het vastleggen van de gegevens van de cliënt en de dienst is een belangrijke verplichting uit de Wwft BES.

De gegevens uit het cliëntenonderzoek en de dienstverlening moeten goed worden vastgelegd om deze te kunnen verstrekken aan de FIU-NL wanneer een melding wordt verricht, of wanneer moet worden voldaan aan een verzoek van de toezichthouder, de FIU-NL of een opsporingsinstantie.

Alle gegevens en documenten die zijn gebruikt voor het cliëntenonderzoek worden zo vastgelegd dat de informatie opvraagbaar is (intern, maar ook voor derden). Om op een efficiënte wijze te voldoen aan de verplichting tot het vastleggen van identiteitsgegevens kan een afschrift van het document aan de hand waarvan de identificatie heeft plaats gevonden, worden vastgelegd. Als dat niet mogelijk is worden de gegevens van het document, aan de hand waarvan de identiteit is geverifieerd, vastgelegd. Dat zijn de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document en ook de aard van de dienst. Daarnaast moet de naam, het adres en de woonplaats dan wel plaats van vestiging van de cliënt worden vastgelegd. Deze informatie moet ook worden vastgelegd voor uiteindelijk belanghebbenden, vertegenwoordigers,

degene op wiens naam een uitbetaling of transactie wordt verricht, en op wiens naam een rekening wordt gesteld, in het geval die er zijn.

De gegevens worden tot vijf jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie of het uitvoeren van de transactie op toegankelijke wijze bewaard. Hetzelfde geldt voor de gegevens met betrekking tot de melding van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie. De gegevens die bij de melding worden meegestuurd en de ontvangstbevestiging van de FIU-NL, worden gedurende vijf jaar na het doen van de melding bewaard, op zodanige wijze dat de desbetreffende transactie reconstrueerbaar is (artikel 3.5, derde lid).

Deel deze pagina